Què és el Consell Social?

La Universitat és un servei públic i en conseqüència ha de retre comptes a la societat que la sosté i que serveix. Per això, el legislador ha previst un instrument mitjançant el qual la societat pugui exercir el seu dret a saber què es fa a la Universitat i si es fa bé, aixó sí, salvant un altre dret també essencial: l'autonomia universitària, dret fonamental expressat a la Constitució i ratificat pel Tribunal Constitucional.

El Consell Social és aquest instrument. Té establertes per llei funcions diverses reunides en alguns eixos principals: el control econòmic i financer de la Universitat, la participació en la definició dels criteris estratègics de la Universitat, l'avaluació del rendiment dels serveis de la Universitat, la supervisió de la qualitat universitària, l'establiment i la millora de les relacions entre la societat i la Universitat...

El Consell Social, però, no pot ser només un òrgan de control de l'activitat econòmica universitària. Ha de tenir com a grans preocupacions l'establiment de lligams eficaços de relació i comunicació entre la Universitat i la societat, i garantir en tot moment la qualitat acadèmica, investigadora i docent, de la Universitat, i facilitar també la fluència de finançament des de la societat a la Universitat i la influència del treball d'aquesta en la societat. Ha de fer-se les següents preguntes: què es demanen societat i Universitat en cada moment?, i: què s'ofereixen la societat i la Universitat en cada moment?

Des de la perspectiva del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, i com a òrgan col.legiat de govern amb representació dels agents socials, pretenem col.laborar amb la Junta de Govern de la nostra universitat perquè aquesta sigui més social, més capaç de reconèixer i d'avaluar les seves potencialitats i mancances, i més àgil a l'hora de fer front als sobtats i massa vegades imprevisibles canvis que es produeixen a la societat balear per múltiples causes.