Normativa

La composició i les funcions del Consell Social estan definides a la normativa següent: