Escoltar

Comunicat del Consell Social

Els membres del Consell Social que signam aquest escrit manifestam: 

  1. El nostre suport vers la senyora Lucrecia Burges Cruz, professora del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB com a víctima dels fets declarats provats a la sentència del dia 31-10-2019 de l’Audiència Provincial, davant els quals mostram, una vegada més, la nostra indignació.
  2. La nostra universitat té moltes persones que fan una feina admirable, respectada i reconeguda, i per això mateix davant aquests casos s’ha d’actuar amb rigor. Els fets declarats provats són conductes molt nocives que en cap lloc no s’han de tolerar i, a més, la nostra universitat s’ha de reafirmar en els principis, que ha fet seus (article 6 dels Estatuts), de llibertat, democràcia, justícia i igualtat.
  3. Consideram positives les tasques desenvolupades a la Comissió d’Integritat Acadèmica en relació amb l’elaboració de documents i l’establiment de mesures que evitin conductes com les esmentades.
  4. També consideram positiu que el Consell de Direcció de la UIB valori de proposar al Consell de Govern de la UIB la creació d’un servei d’inspecció per controlar i supervisar el funcionament de les activitats universitàries i col·laborar en les tasques d'instrucció de tots els expedients disciplinaris i fer el seguiment i control general de la disciplina acadèmica, d’acord amb el que preveu l’article 136 dels Estatuts de la UIB.

  

Francisca Mas Busquets, Presidenta

Joan March Noguera, Secretari

Llorenç Huguet Rotger, Rector

Antònia Paniza Fullana, Secretària General

Antònia Fullana Puigserver, Gerent

Josefina Salord Ripoll

Joan Rosselló Moyà

Gabriel Caldentey Ramos

Kathrine Susan Wenham Cocks

Data de publicació: 22/11/2019